Skip to main content
Srishti-2022   >>  Poem - Malayalam   >>  എന്റെ വഴിത്താരയിൽ

എന്റെ വഴിത്താരയിൽ

 

വിട്ടുകളയാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്നിട്ടും

 വിധിയെ പഴിച്ചത്, നിനക്കു വേണ്ടി ആയിരുന്നു.

പിരിയുമ്പോൾ ആ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ    

 കണ്ട തിളക്കമാണ്, ഇന്നും എന്നെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത്.

   

തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നടന്നകന്നിട്ടും

ഇന്നും ഓർമകളിൽ ഞാൻ നിന്നെ തിരയാറുണ്ട്.

മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഈ ലോകത്ത്

ഒരുപാട് വട്ടം മാറ്റിനിർത്തപ്പെട്ടവരാണ് നാം.

 

 ഇന്നലെകളെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല

എന്റെ നാളെകൾ ശൂന്യം ആയതു കൊണ്ട്

പോയി മറഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രയല്ല,

 ആ വേദനയാണ് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നത്.  

       

 പറയാൻ കാത്തിരുന്നിട്ടും, മടിച്ച പലതും

 ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുള്ള നോവാണ്.

നടന്നകന്ന വഴികളിലൂടെ തിരിഞ്ഞു നടക്കാനല്ല

ഇനിയും കാണാത്ത കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് ഈ യാത്ര.

Srishti-2022   >>  Short Story - English   >>  At the Crossroads...

At the Crossroads...

 

Today is just another Saturday morning for everyone. But it is a crucial day for me. I am Saahir, a migrant worker from Kolkata and working in the Mumbai outskirts.

 

My eyes feel cold and puffy, and I can’t see anything clearly because of my sleepless nights.

 

“Bhai, are you ready to leave?”, asked my roommate Munna.

 

I tried very hard to hide my tears and said, “Yes bhai, I am gonna leave. I don’t know what will happen. But whatever happens, I have to reach my home by today. Otherwise, all my efforts will be in vain.”

 

After taking my dull bag, I walked out of our small room. I walked through the darkness as it is 5AM in the morning. I am not going to my hometown for a holiday. My son is in hospital and he’s having a heart surgery tomorrow. I have to get there before tomorrow morning, to pay the bill for surgery.

 

I reached the railway station after a 20 minutes walk. It is a strange scene for me as the railway station was deserted. I entered the entrance and went to the ticket counter, there was also no one inside the counter. I stood there without understanding what’s going on. Suddenly, I could feel a hand over my shoulder. Yes, that’s a Railway Police officer.

 

He asked me, “What are you doing here?”

 

I replied, “Sir, I am looking for a ticket to Kolkata.”

 

“I think you are not aware that all the train services are stopped due to the pandemic.”, The policeman told me politely.

 

Those words went like lightning through my body.

 

I begged him, “Sir, please help me anyhow. I have to get there by tomorrow. Otherwise my son will die, he is sick.”

 

 

 

“Do you have sense?” The policeman’s tone suddenly changed, “The train is not mine to operate according to your wishes.”

 

After a long conversation and argument with that policeman, I realised that he is helpless. But he told me that only the freight trains are using the tracks now. When I started to walk back from the railway stations, my mind was full of that freight train.

 

I was thinking that if I could get on one of the freight trains, I can get to my home even if it’s a bit late. Late is better than never. So I decided to get on one of the freight trains. I walked parallel to the railway tracks by road. Then I entered inside the track and started to walk through the track.

 

I kept walking for hours. My only thought was to reach my son. I would even walk all the way to Kolkata if I have to. It’s almost 11.30 AM. The sun seems to be angry at me as the sunlight is at its peak. I started to feel so tired. I knew that I cannot enter any railway station to drink water or take a nap. So I kept walking.

 

Suddenly my phone started to ring.

 

“Hello, where are you now? I hope you’ll be here by morning. Everything is ready for the surgery. Everybody is waiting for you to come with the cash.” My wife Sarifah is on the other side.

 

“Don’t worry dear. I will be there on time.”, I said to her after wiping a liquid from my face. I don’t know whether it is my tears or my sweat.

 

I hung up the phone and started to walk even faster as I have to keep my word and save my kid.

 

I am aware that I could be attacked at any time as I am carrying a big amount of money with me. I couldn’t send it home through banks as the banks are under lockdown. So I decided to bring that money with me to home. But I didn’t expect the railway to be under lockdown.

 

I started to feel hungry as I was walking from the morning and now it’s almost sunset. I could hear the sound of a freight train from a distance. My mind felt like there’s a rain coming in the desert. I stood by the track waiting for the train. But the train was coming in the opposite direction, that is towards Kerala or somewhere south. I felt disappointed and started to walk again.

 

I could picture my son lying on a bed in the ICU in the hospital waiting for me to come and save him. At some point of time, I fell down on the track and became unconscious. But after some time I woke up and started to walk again. Again I could hear the sound of the freight train. This time, it is from the backside. The train reached near me and it stopped after seeing me on the tracks. The loco pilot came to me and asked me what am I doing. I told him about my situation and my son.

 

The loco pilot said, “This train is going through Kolkata. I could give you a ride.”

 

I felt like I was on the moon. I hugged him with tears flowing out of my eyes and we started our journey to Kolkata. I reached the hospital in the morning and I paid the bill first then went to see my son and hugged him tightly.

 

Suddenly my phone started to ring. It was my wife. I looked into my phone and then looked at my wife who’s standing nearby me.

 

“Sarifah, why are you calling me? I am right here next to you.”

 

“No, you are not. Please wake up. Our son is gone.”, she said with a river flowing out of her eyes and her heart.

 

I was stunned, “ What are you talking about? Our son is fine. Look at him, he is comfortably sleeping in my hands.”

 

I looked at him and he was not there in my hands anymore. And all of the people and things around me started to vanish away. All I could hear was my phone’s ringtone. I suddenly opened my eyes and looked around. I am still at the place where I became unconscious. My phone was ringing. It was her, Sarifah. Before I could answer that call, a freight train ran over my body....

 

 

 

Now I can see a garden of clouds and rainbows. I am not feeling tired anymore. I started to walk slowly through that garden. At the end of a corner, there was a boy picking some flowers. I went to him and he turned to me with those flowers and that was my son.

 

He asked me, “Papa, why didn’t you come to save me?”

 

I hugged him tightly and said with tears, “Sorry my son, I didn’t make it.” He hugged me back.

 

Now all the hallucinations aside. I am with my son now and for eternity....................

Srishti-2022   >>  Short Story - English   >>  APOCALYPSE- Day 1

APOCALYPSE- Day 1

His eyes were closed. He was reciting a prayer, but his mind was not focusing on the words.

 

"OUR FATHER, WHO ART IN HEAVEN, HALLOWED BE THY NAME......."

 

It was 4:30 pm at a children's park. A beautiful evening. Kids running. Parents talking to each other.

 

Suddenly, a man shouted, "What the hell!".

 

"Language, please. You are surrounded by kids, can't you see?", said another.

 

"I know", the man said. "But I thought I felt something. Like a distant earthquake".

 

"I felt it too. And it's not an earthquake. It's the end of the world.”

 

“What?” said the lady in the wheelchair, her eyes wide open.

 

“Don't you watch TV? The news lady said they had begun the bombing. We were lucky we lived this far. Not anymore, I guess."

 

He was right. At exactly 4:35 pm, the park disappeared from the face of the planet.

 

"....THY WILL BE DONE, ON EARTH AS IT IS IN HEAVEN. GIVE US THIS DAY OUR DAILY BREAD......"

 

6:15 pm. Jack Willburg from the Special Forces was standing in the park, looking at the corpses around him. Innocent civilians, who died only to balance global political instability (at least they tried). Jack looked down at his hands. A few hours ago, his fingers held the triggers that launched the Air Strike. Of course, he was following orders, but that doesn't justify his role in killing these innocent children. That thought was too much for him.

 

At 6:45 pm, Jack put a bullet in his head. One less soldier for the Allied forces. But nothing changed as there were thousand left to complete the ‘mission’.

 

".....AND FORGIVE US OUR TRESPASSES, AS WE FORGIVE THOSE WHO TRESPASS AGAINST US...."

 

10:30 pm. Mission Control, undisclosed location. Two soldiers holding their posts.

 

"So what do you think? Will there be another attack?"

 

"The war has just begun, my friend. I bet the president will order the southern front to advance tonight itself."

 

"That sure, huh? Why?"

 

"Because, my friend, he is now in the prayer room. He must be asking strength from the almighty to do the sin. He must be thinking sacrificing the lives of millions will save billions in the future.”

 

"So that's it?", sighed the first soldier. "This is how it ends?"

 

“That is correct. The first angel has already sounded his trumpet. Now there is no going back.”

 

Inside the presidential suite, the leader was on his knees, winding up his prayer.

 

" …...AND LEAD US NOT INTO TEMPTATION, BUT DELIVER US FROM EVIL."

 

Amen.

Srishti-2022   >>  Article - English   >>  Benefits and Challenges of Hybrid work model in IT Industry

Benefits and Challenges of Hybrid work model in IT Industry

“People are more productive working from home than people would have expected. Some people thought that everything was just going to fall apart and it hasn’t”-

 

The words of Mark Zuckerberg, the CEO of Meta Platforms Inc. in an interview with CNBC reflect how the IT industry’s work culture has gone through a paradigm shift during and after the pandemic.

 

A hybrid work model combines the freedom and flexibility of working from home or a remote space with the benefits of a structured on-site work environment. In the literal sense, it’s a mix of remote and office-based working. Employees using the hybrid work model have better time management and a greater ability to combine their personal and professional lives.

 

The prima-facie challenge would be that the management personnel should delve into micro-management techniques for employees to retain consistency and control quality issues.

A sphere of change in the work environment has an underlying impact on various stakeholders and the employee-management-employer relationship is one among such perspectives.

 

Taking Aristotle’s viewpoint, each individual and family is a unit and each one’s work is a contribution to making society a better one each day. Thus, we have to consider the dimensions of various stakeholders in altering work models.

 

For employees.

The hybrid work model promises flexibility both in time and space to work in ways that are most effective for them. They are given the option to work from home at ease and the opportunity to fulfill their tasks at an office. With much enhanced work-life balance, in turn, satisfies the “social security needs”, which, according to Abraham Maslow, is quintessential for a working human being to increase quality-centric productivity.

As per the study by Stanford, employees working from home reaped improved work satisfaction and the companies faced less labor turnover.

The unproductive time, energy, and money the employees spend on commutation can be mobilized and re-used for their personal or family which is a great advantage.

From my personal experience- the hybrid model promises sufficient time for an employee to prepare for academic courses and inculcate talents that are beneficial for the career. As per a Harvard business study employees can trailblaze new ways to leap the routine paths to successfully use remote work to benefit themselves.*1

 

In the meantime, the esteem needs of employees as specified by Maslow, cannot be fully satisfied through a hybrid work schema. “Esteem needs” refers to recognition and acceptance of one’s work among a guild of colleagues. Human beings are social animals and there is an anthropological need to belong, communicate and socialize with a group. Workspace has provided the right place for the same. In the hybrid working method, we have to refrain from thinking about getting optimal satisfaction in this regard which can lead to serious psychological problems like depression and umpteen OCD’S.

 

For employers

The eternal 5 Cs’- Clarity, Communication, Collaboration, Consensus, and Compromise are the critical elements in people management and the underlying success of a business.

Employers have to get these 5 Cs’ on track to harvest success either in an office-based format or a hybrid work model.

For hybrid work procedures, the management has to use and depend upon more technology and micro-management measures with precision to hit the 5 C s’, these methods have flaws of their own.

 

In terms of expense for a hybrid work pattern, the business houses are relieved from incurring high amounts of infrastructural payments like rent, electricity, internet, and a portfolio of miscellaneous expenses. The saved expenditure can be used for business expansion or development thus increasing job opportunities and more spheres of success.

Hybrid work models are the best available patterns for start-up ventures and upcoming entities since the promotional costs of the company would become less.

 

As I stated earlier from the study of Stanford *2, an organization with a hybrid model has to face fewer attrition rates compared to others, which in turn is a colossal benefit.

Employers can acquire talent from any part of society if they are committing to a hybrid structure of work. Some talented people are unable to relocate to the place where the company is situated and the organization can collate such talents into their processes. Hence the talents from rural areas will also get an equal opportunity in getting selections to the urban-based organization without moving to cities.

 

Data security is also a significant challenge one may face in a hybrid work pattern. Homes may not be as cyber threat-proof like that as structured networking offices. For the assistance of Cyber-dome the voluntary project of Kerala Police can be utilized, more organizations and professionals should be a part of cyber-dome and make the voluntary organization a part of IT culture in Kerala which can provide assurance to our existing investors and surely lure prospective investors also.

 

For the Nation.

Before the pandemic, India was facing stringent competition in the IT sector from various countries like the Philippines, Sri Lanka, Thailand, Indonesia, and China. But right after the pandemic, India had a better edge in IT, than other countries. We have accepted and adapted to the altered hybrid or work-from-home model in a very swift, proficient, and professional manner than any of our competitors could, which resulted in enhanced Foreign Direct Investments (FDI) and increased foreign reserves for our nation.

At the same time reduction in infrastructural fees like rent, land and building tax, electricity and water levy, etc. has apprehensively affected the budgets, especially for State Governments.

 

For the environment.

Less commuting to work means less fuel burnt for vehicles, thus, in turn, there is a reduced impact of carbon fumes in the environment. This also results in saving fossil fuel for society as a whole.

 

For various Stakeholders.

 

Thinking about any specific work model, we only see the employer-employee perspective, matters that only affect the duo. But, by only taking a look at the bigger picture, we notice other stakeholders who are involved. The essential group if I may say, like Cab and Autorickshaw drivers, cleaning staff, Security staff, electricians, networking personnel, small shop owners adjacent to IT parks, hoteliers, and Senior citizens who converted their part of homes as hostels and PG facilities.

The answer to how a hybrid work culture affects them won’t be a pomp and splendorous one. From my discussion with Mr. Manilal, one of the shop owners adjacent to Technopark Trivandrum- the pandemic era or the work-from-home period for IT employees was a nightmare for him and his family, since almost 100% of his customers were IT employees. He was unable to even pay the nominal fees to the Merchant’s Association to retain the membership during the said period. It would be the same for the rest of the stakeholders in varying degrees.

There are chances that this can lead to more division of wealth in our society, which is a menace and will have a direct or indirect bearing on every citizen.

 

Conclusion

For start-up ventures and upcoming businesses, a hybrid working model is the best available option, since they can mobilize talented resources from various segments of society in a cost-effective manner.

For an established and structured organization, in my opinion, the work-from-home option can be provided according to the needs of employees and as a reward which can instigate more work satisfaction among employees, thus can decrease labor turnover.

 

References:

*1- Harvard Business School Study.

https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=58390

*2. Stanford University Study.

https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/working-papers/does-working-home-work-evidence-chinese-experiment

Subscribe to Xtreme Online Solutions Trivandrum